Новини

Няма опасност от воден режим на територията на "ВиК услуги" ЕООД Пазарджик

"Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД гр.Пазарджик:
1. Не поддържа язовири на територията си.
2. До момента НЯМА проблеми с водоизточници, които стопанисва.
3. НЯМА въведен режим в населените места, които обслужва.
03.01.2020