Публични покани


За "Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г." публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.
За "Обяви след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от ЗОП" публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.

„За нуждите на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик“, предложение за изготвяне по три обособени позиции, както следва: ОП 1: Технически проекти за реконструкция на външни довеждащи водопроводи съгласно Приложение 1; ОП 2: Технически проекти за изграждане на нови външни, довеждащи водопроводи съгласно Приложение2; ОП 3: Техническа документация за учредяване на СОЗ по издадени разрешителни за водоползване съгласно Приложение3.
14.04.2016г.

Публична покана -чл.101 а от ЗОП
Заповед № 078 от 14.04.2016г

Краен срок за подаване предложение за участие: 25,04,2016г до 16:00ч
Отваряне на офертите: 27,04,2016г от 14:00ч-.Пазарджик ул.Втори януари 6

Документация

Отговор на въпрос_1_2

18.04.2016г. Корекция Образец №8 ОП2

03.05.2016г. Протокол от 27.04.2016г.

03.05.2016г.:Протокол от 27.04.2016г

 Договор_Водоканалпроект

Договор_Аквасистемс

 Дата на добавяне: 14.04.2016

Доставка на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана”
14.03.2016г.

Публична покана - глава осма "а" от ЗОП
Открита със Заповед №056/14.03.2016г

Краен срок за подаване предложение за участие: 25.03.2016г до 16:00ч.
Отваряне на офертите: 29.03.2016г. от 14:00ч.

Документация

25.03.2016г.: Съобщение: Отварянето на офертите ще стане на 31.03.2016г. от 14.00ч. на адрес: гр.Пазарджик ул."Втори януари" №6 - залата на 4-ти етаж.

Протокол от 31.03.2016г.

Договор_2016гДата на добавяне: 14.03.2016

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД в ликвидация” гр.Пазарджик
01.03.2016г.

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП
Заповед № 044 от 29.02,2016г

Краен срок за подаване предложение за участие: 15.03.2016 г. - 16:00 ч.
Отваряне на офертите: 16.03.2016 г. -14:00ч. - в гр.Пазарджик ул.Втори Я

Документация_Банки

Разяснение на въпрос: тук

21.03.2016г:Протокол за избор на банка

Договор_ПИБ;

Договор_общинска банка;

Договор_ОББ;

Договор_ЦКБ

 

 Дата на добавяне: 01.03.2016

„Доставка чрез покупка, шеф-монтаж, пускане в експлоатация и провеждане на 72-часови проби на помпи за експлоатационни и аварийни нужди на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик“
18.02.2016г.

Публична покана
Заповед №040 / 18,02,2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 02.03.2016г. до 16:00ч.
Отваряне на офертите: 09.03.2016г от 14:00ч.

18022016_Документация_ПА

11032016_Протокол от 09.03.2016

16032016_Договор за изпълнениеДата на добавяне: 18.02.2016

„Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 0-63мм, трошен камък – фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе”- р-н Пазарджик и складова база „Септември II-ри подем” – р-н Септември”
15.01.2016г

ПП-глава осма "а" чл.101а от ЗОП
Заповед №015/14,01,2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 27,01,2016г. 16:00ч
Отваряне на офертите: 28,01,2016г 14:00ч

Документация:тук

Протокол_инертни.мат._2016

Договор_инертни_мат._2016

Плащания по договорДата на добавяне: 15.01.2016

„Закупуване и доставка на ел.материали”
01.12.2015г.

Публична покана - чл.101а от ЗОП
Заповед № 0211 от 30.11.2015г

Краен срок за подаване предложение за участие: 14.12.2015г. до 16:00ч.
Отваряне на офертите: 16.12.2015г от 14:00ч.

Документация;

Протокол от 16.12.2015г;

ДоговорЦена_договор

Плащания до 04.2016гДата на добавяне: 01.12.2015

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2016 г .” „В и К”- ЕООД - Пазарджик в ликвидация, открива процедура за възлагане на обществена поръчка по глава осма „а” от ЗОП за избор на компания, осигуряваща задължителното застраховане на наличните автомобили, транспортна техника, механизация и персонал от 224 човека в дружеството на „ВиК-в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик, по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Пакета от рискове, свързани с автомобилното застраховане; Обособена позиция 2: „Злополука и заболяване” включително „Професионално заболяване” и „Трудова злополука”; Обособена позиция 3 : Задължителна застраховка за определени категории персонал за риска „Трудова злополука”.
23.11.2015г

Публична покана - чл.101а от ЗОП
Заповед № 0209 от 23.11.2015г

Краен срок за подаване предложение за участие: 04.12.2015г. до 16:00ч.
Отваряне на офертите: 08.12.2015г. от 14:00ч

Документация_застраховки за 2016г;

11.12.2015г: Протокол от 08.12.2015г;

Договор_БулстрадЦеново предложение-ГО_Булстрад;

Договор_Лев инс_тр.зл.Цена Лев инс-тр.зл.;

Договор_Лев инс-заболяванеЦена Лев инс - болн.Дата на добавяне: 23.11.2015

„Доставка чрез покупка, шеф-монтаж, пускане в експлоатация и провеждане на 72-часови проби на помпи за експлоатационни и аварийни нужди на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик“
21.08.2015г

Публична покана - чл.101а от ЗОП
Заповед №0145 от 201.08.2015г

Краен срок за подаване предложение за участие: 02.09.2015г до 16.00ч. гр.Пазарджик ул.2-ри януари 6-деловодство
Отваряне на офертите: 08.09.2015г. от 14.00ч.гр. паз-к ул.2-ри януари 6 4-ти етаж

Документация;

12.09.2015г.:Протокол от 08.09.2015г

16.09.2015г.:Договор_помпи_2015г

Плащане по договорДата на добавяне: 21.08.2015

Доставка на реагенти за обезводняване на утайки от ПСОВ - гр.Пазарджик”
27.07.2015г.

Публична покана - чл.101а от ЗОП
Заповед №0128 от 22.07.2015г

Краен срок за подаване предложение за участие: 06.08.2015г. 16.00ч
Отваряне на офертите: 14.08.2016г-14.00ч. Паз-к,ул.2-ри януари 6 - 4-ти

Документация_флокулант

07.08.2015г.График за провеждане на промишлените тестове

17.08.2015г.Промяна в графика и датата на отваряне на офертите;

17.08.2015г.: Отварянето на офертите ще стане на 20.08.2015г от 14.00ч ;

21.08.2015г. Протокол от 20.08.2015г

Договор и ценово предложение

Плащания по договор

 

 

 

 Дата на добавяне: 27.07.2015

Възстановяване на асфалтовата настилка след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „ВиК”-Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово”.
19.06.2015г.

публична покана чл.14 ал.4 т.1 от ЗОП
Заповед №092/28,05,2015г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 02,07.2015 год. до 16 ч.
Отваряне на офертите: 08,07,2015г. от 14,00ч.

Документация и образци;

09072015_Протокол_Асфалт_2015

10072015_Договор_Асфалт_2015

Плащания по договорДата на добавяне: 19.06.2015


За "Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г." публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.
За "Обяви след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от ЗОП" публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.