Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.


За "Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г." публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.
За "Обяви след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от ЗОП" публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.

„Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане, водомерни шахти”
Публикувано на 25.03.2020г с Обявление ID:968251;

Публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение № 073 / 25.03.2020г

Краен срок за подаване предложение за участие: 28.04.2020 г. до 17:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-рия етаж;
Отваряне на офертите: 14.05.2020 г. от 14:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж;

25.03.2020г._Решение;

25.03.2020г._Обявление;

25.03.2020г._Технически изисквания, образци, методика, проект на договор

13.03.2020г._ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ-Закон за мерките и действията по време на извънредното положение;

08.04.2020г._Съобщение за сроковете за обжалване съгласно ЗМДВИП

10.04.2020 г._Съобщение относно промяна в сръковете съгласно ЗИД на ЗМДВИП

27.05.2020г._Съобщение за отваряне цените на Водомери_2020г

16.06.2020г._Протокол_Водомери_1_2020

16.06.2020г._Протокол_Водомери-2_2020

16.06.2020г._Протокол_ОБЩ_Водомери_чл.181, ал.4 от ЗОП_2020

16.06.2020г._Решение за избор_Водомери_2020

11.08.2020г._Обявление за възложена поръчка_Водомери;

11.08.2020г._Договор_Водомери-2020-2023г; Предложение за изпълнение; Ценово предложение

25.05.2023_Обявление за приключен Договор Водомери

25.05.2023г._Обявление за приключен договор_Водомери_2023

25.05.2023г_Обявление приключен договор за водомери_2023гДата на добавяне: 25.03.2020

„Доставка на активна нетна електрическа енергия за обекти с мерене на средно напрежение (СрН), с координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „В и К услуги” ЕООД гр. Пазарджик
Публикувано в АОП: 23.01.2020 год.

Публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение № 020/23.01.2020 год. с ID:955994

Краен срок за подаване предложение за участие: 18.02.2020 г. до 17:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-рия етаж;
Отваряне на офертите: 26.02.2020 г. от 14:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж;

23.02.2020 г._Документация, решение, обявление,образци,технически изисквания, проект на договор

28.02.2020г._Съобщение за отваряне на ценовите предложения

06.03.2020г_Протокол №1_ел.енергия_2020;

06.03.2020г_Протокол №2_ел.енергия_2020;

06.03.2020г._Протокол ОБЩ_чл.181, ал.4 от ЗОП_ел.енергия_2020;

06.03.2020г._Решение за избор на изпълнител_ел.енергия_2020

24.03.2020г._Решение за изменение _ ел.енергия_2020

13.03.2020г.- ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ - ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

08.04.2020г. Съобщение за спиране на сроковете за ожалване съгласно ЗМДВИП

10.04.2020г._Съобщение за промяна в сроковете съгласно ЗИД ЗМДВИП

17.06.2020г._Договор_ел.енергия_2020гприложения: предложение за изпълнение;цена

17.06.2020г._Обявление за възложена поръчка - ел.енергия

09.07.2021г.Обявление_приключен договор ел.енергия Ср.НДата на добавяне: 23.01.2020

„Доставка на електрическа енергия ниско напрежение /НН/ по регулирани цени от краен снабдител за обекти на Дружеството“
Публикувана в АОП на 20.12.2019 г.

Пряко договаряне на основание чл.182, ал. 1, във вр. с чл. 79, ал.1, т. 3, б. "в" от ЗОП
Решение №252 от 20.12.2019г. с № в АОП: 950707

Краен срок за подаване предложение за участие: Сключване на договор след изтичане на 10-дневния срок за обжалване на Решението
Отваряне на офертите: процедурата е пряко договаряне

20.12.2019г._Решение_ел.енергия_НН;

20.12.2019г._Покана за сключване на договор_НН;

20.12.2019г_Обекти с мерене_НН;

20.12.2019г._Декларация по чл.54ал.1, т. 7 от ЗОП

20.12.2019г._Лицензия №л-141-11/13.08.2004 г.Обособената територия, съгласно лицензията

26.02.2020г._Договор за доставка

26.02.2020г._Обявление за възложена поръчка

28.10.2020г._Обявление приключен договор - НН ел.енергияДата на добавяне: 20.12.2019

„Доставка на активна нетна електрическа енергия средно напрежение /СрН/ с координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "В и К услуги" ЕООД гр. Пазарджик, за период от 4 месеца“
Публикувана в АОП: 20.12.2019г.

на основание чл.182, ал. 1, т. 1 от ЗОП - пряко договаряне
Решение № 253/20.12.2019г . с № в АОП: 950710

Краен срок за подаване предложение за участие: Сключване на договор след изтичане на 10-дневния срок за обжалване на Решението
Отваряне на офертите: пряко договаряне

20.12.2019 г._Решение_СрН;

20.12.2019г._Покана за договор_СрН;

20.12.2019г._Обекти с мерене СрН;

20.12.2019г._Договор_ СрН;Ценово предложение;

20.12.2019г._Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП

03.01.2020г._Договор

03.01.2020г._Обявление за възложена поръчка

27.07.2020г._Обявление за приключен договорДата на добавяне: 20.12.2019

"Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" АД за обекти на "В и К услуги" ЕООД гр. Пазарджик, за срок от 2 години"
Публикувана в АОП на 20.12.2019 г.

Пряко договаряне на основание чл.182, ал. 1, във вр. с чл. 79, ал.1, т. 3, б. "в" от ЗОП
Решение № 254/20.12.2019г., в АОП под № 950716

Краен срок за подаване предложение за участие: Сключване на договор след изтичане на 10-дневния срок за обжалване на Решението
Отваряне на офертите: процедурата е пряко договаряне

20.12.2019г._Решение ел.енергия-пренос и достъп;

20.12.2019г. Покана за договор ел.енергия-пренос и достъп;

20.12.2019г.-Списък на обектите;

20.12.2019г. Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП

20.12.2019г. Лицензия № л-140-07/13.08.2004г. с обособената територия-Приложение 1Дата на добавяне: 20.12.2019

"Доставка на тръби от полиетилен висока плътност /PE100/ и /PE100-RC/ за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация и фасонни части за тях"
Публикувана на 18.10.2019г.

Публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение № 200 от 18.10.2019г

Краен срок за подаване предложение за участие: 20.11..2019 г. до 17:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-рия етаж;
Отваряне на офертите: 26.11.2019 г. от 14:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж;

18.10.2019г._Решение;

18.10.2019г._Обявление;

18.10.2019г._Документация, указания, образци, проект на договор

06.01.2020г._Протокол № 1_ПЕ тръби

02.04.2020г._Съобщение за отваряне на плик с ценови параметри

24.04.2020г._Протокол № 2 ПЕ тръби

24.04.2020г._Протокол № 3 ПЕ тръби;

24.04.2020г._Протокол_ОБЩ_ПЕ тръби_чл.181 ал. 4 от ЗОП;

24.04.2020г._Решение_ПЕ тръби за избор

20.05.2020г._Договор_ПЕ тръби_2020-20203г.Приложение към Договор; Ценово предложение

20.05.2020г. Обявление за възложена поръчка

02.06.2023г._Обявление за приключен договор ПЕ тръбиДата на добавяне: 18.10.2019

„Инкасиране на суми от потребителите на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД - гр. Пазарджик, за извършени В и К услуги, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Инкасиране в реално време на суми за извършени В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване софтуер на Възложителя; Обособена позиция №2: Инкасиране в офлайн режим на суми за извършени В и К услуги в обособени пунктове на Изпълнителя, със софтуер и ресурси на Изпълнителя“
Публикувана в АОП на 17.10.2019г

Публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение №199 от 17.10.2019г

Краен срок за подаване предложение за участие: 11.11.2019 г. до 17:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-рия етаж;
Отваряне на офертите: 14.11.2019 г. от 14:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж;

17.10.2019г._Решение;

17.10.2019г._Обявление;

17.10.2019г._Документация, указания, образци, проект на договор

18.11.2019г._Съобщение за отваряне на ценовите предложения

28.11.2019г_Протокол № 1;

28.11.2019г._Протокол№ 2 - цени;

28.11.2019г_Протокол общ - чл. 181, ал. 4 от ЗОП;

28.11.2019г_Решение за избор на изпълнител

03.01.2020г._Договор ОП №1;

03.01.2020г._Договор ОП № 2;

03.01.2020г._Договор;

03.01.2020г._Обявление за възложена поръчка -ОП 1 и ОП 2

18.01.2023_Обявление приключен договор БПощи

18.01.2023_Обявление приключен договор ИзипейДата на добавяне: 17.10.2019

„Доставка на активна нетна електрическа енергия с координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „В и К услуги” ЕООД гр. Пазарджик по две обособени позиции: ОП 1- Доставка на активна нетна електрическа енергия за обекти с мерене на средно напрежение СрН; ОП 2 - Доставка на активна нетна електрическа енергия за обекти с мерене на ниско напрежение НН.“
Публикувана в АОП на 07.10.2019г

Публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение №183 от 07.10.2019г

Краен срок за подаване предложение за участие: 29.10.2019 г. до 17:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-рия етаж;
Отваряне на офертите: 05.11.2019 г. от 14:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж;

07.10.2019г._Решение_ел.енергия;

07.10.2019г._Обявление_ел.енергия;

07.10.2019г._Общи условия, документация

07.10.2019г._Технически изисквания, образци за попълване, проект на договор;

12.11.2019 г_Съобщение за отваряне на плик "Ценови параметри"

20.11.2019г._Протокол №1

20.11.2019г._Протокол №2

20.11.2019г_Протокол_ОБЩ_Ел.енергия;

20.11.2019г_Решение за избор на изпълнител_Ел.енергия

09.12.2019г._Решение за прекратяване на процедурата

23.12.2019г._Обявление прекратена поръчка_Ел.енергияДата на добавяне: 07.10.2019

„Доставка на спирателна арматура ( СА ) за нуждите на експлоатационната дейност на „В и К услуги” – ЕООД гр.Пазарджик”
публикувана в АОП на 02.10.2019г.

Публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение № 174 от 02.10.2019 г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 24.10.2019 г. до 17:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-рия етаж;;
Отваряне на офертите: 31.10.2019 г. от 14:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж;

02.10.2019г._Решение_СА_2019г.;

02.10.2019г._Обявление_СА_2019г.;

02.10.2019г._Документация, техн.изисквания, образци, еЕЕДОП, проект на договор

09.10.2019г_Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация;

09.10.2019г._Коригирани документи-документация, техн. спецификация, образец ценово предложение

04.11.2019г_Съобщение за отваряне на ценово предложение

 

22.11.2019г_Протокол_1;

22.11.2019г._Протокол_2;

22.11.2019г_Протокол_Общ-чл.181, ал.4 от ЗОП;

22.11.2019 г._Решение за избор

03.01.2020г._Договор за изпълнение

03.01.2020г._Обявление за възложена поръчка

05.01.2023г._Обявление за приключен договор.pdfДата на добавяне: 02.10.2019

„Доставка на два броя багери по две обособени позиции: ОП 1: Комбиниран багер- товарач; ОП 2: Мини багер с работна маса между 2,6 и 3,0 тона“
публикувано в АОП: 10.04.2019г.

Публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение № 074 от 10.04.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 02.05.2019г. до 17:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-рия етаж;
Отваряне на офертите: на 07.05.2019г. от 14: 00 ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-тия етаж

10.04.2019г._РЕШЕНИЕ_Багер;

10.04.2019г._ОБЯВЛЕНИЕ_Багер;

10_04_2019г._Документация, образци, проект на договор

10.04.2019г_Технически изисквания

20,05,2019г_Съобщение за отваряне на плик "Цени"

31.05.2019г. Протокол №1

31.05.2019г._Протокол №2;

31.05.2019г._Протокол №3;

31.05.2019г._Протокол_ОБЩ_чл.181, ал.4 от ЗОП;

31.05.2019г._Решение

15.07.2019г._Обявление за възложена поръчка за ОП1 и ОП2

15.07.2019г._Договор за ОП1; Приложения към Договор за ОП1

15.07.2019г._Договор за ОП 2; Приложения към Договор за ОП 2

16.06.2020г._Обявление приключен договор за багери за ОП1

16.06.2020г._Обявление приключен договор за багери за ОП2Дата на добавяне: 10.04.2019


За "Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г." публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.
За "Обяви след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от ЗОП" публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.