Новини

съобщение

Във връзка с изпускане на замърсени отпадъчни води на 25.01.2020г. /събота/ в река Пишманка, на протичаща през промишлената зона на град Пазарджик, преди вливането ѝ в река Марица, източно от регулацията на града, съпроводено с измиране на рибата в реката,
„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД гр.Пазарджик, уведомява своите абонати в град Пазарджик и селата Мирянци, Синитово, Огняново, Хаджиево и Говедаре, разположени по течението на реката, че НЯМА опасност от замърсяване на подаваната във водопроводната мрежа вода за централно питейно- битово водоснабдяване. Всички водоизточници на дружеството са от подземни води от дълбоки тръбни кладенци, разположени на достатъчно разстояние от реката и със защитени водоносни слоеве, в които е невъзможно да попадне временно замърсена вода от реката.
На 26.01.2020г. /неделя/ са взети контролни проби от водоизточниците, съвместно с представители на РЗИ, които са изпратени за изследване в акредитирана лаборатория.От Ръководството
28.01.2020